Amagama Okuphila Ngawo: Incwadi kaMandela

uNelson MandelaNokuba wayelibanjwa lezopolitiko okanye njengenkokeli ekhethwe ngokwentando yesininzi yelizwe lakhe, uNelson Mandela, ngoku oneminyaka engama-91 ubudala, ube luphawu lwehlabathi lonke lonyamezelo nethemba malunga nesiqingatha senkulungwane. Ixesha Umhleli uRichard Stengel uchithe amakhulu eeyure-ngaphezulu kunayo nayiphi na enye intatheli-encokola neqhawe lombutho wocalucalulo eMzantsi Afrika, kwaye uthatha ezo ntetho zale ncwadi intsha. Indlela kaMandela: IziFundo ezilishumi elinesihlanu kuBomi, uthando, kunye nenkalipho . Ngezantsi, ubulumko obufunyenwe nzima.Ukungcakaza ngokulunga: UMandela usoloko enika iintshaba zakhe inzuzo yokuthandabuza, ngamanye amaxesha ngokuzisola (umzekelo, umongameli waseMzantsi Afrika uF.W. de Klerk wazuza udumo lukaMandela kodwa kamva wazibonakalisa enganyanisekanga). Ingqiqo yakhe: 'Utyekela ekuthandeni ingqibelelo nozuko ukuba leyo yindlela obajonga ngayo abo usebenza nabo.'

Nxiba ubuso obunesibindi: Evalelwe ebutsheni beminyaka yoo 1960, ixesha apho amabanjwa eMzantsi Afrika ayehlala ebethwa kwaye engcungcuthekiswa, uMandela wema phambi konogada owayebaxhaphaza. 'Ungakhe undichukumise, kwaye ndiza kukusa kweyona nkundla iphakamileyo yelizwe,' watsho. 'Xa ndigqiba ngawe, uya kuba lihlwempu njengempuku yecawa.' Unogada warhoxa. 'Ndandisoyika,' watsho uMandela kamva, 'kodwa kwanyanzeleka ukuba omnye aqale.'Yenza indawo engcwele: Ekuqaleni kweminyaka yoo-1970, uMandela waqala ukugcina izitiya zemifuno kumabala entolongo. (Isiza sakhe sokuqala sasiyindawo enamatye elingana nemitha enye ububanzi; ngenxa yokuba engenazo izixhobo zokusebenza, kwafuneka embe ngezandla.) Ngokwenjenjalo, akazange anele nje ukufumana indlela yokongeza ukutya okunesondlo kwamabanjwa angoowabo ngemifuno emitsha—walima. indawo eyohlukeneyo, ipokotho yokuzola phakathi kweenyaniso ezibuhlungu. 'Kufuneka uzifunele esakho isitiya,' uyacebisa, ngokulula.
uMandela Indlela kaMandela: IziFundo ezilishumi elinesihlanu kuBomi, uthando, kunye nenkalipho
NguRichard Stengel
amaphepha angama-256; Isithsaba


Udliwanondlebe luka-Oprah noNelson Mandela
Funda ngakumbi ngophononongo lwale nyanga
Ukongeza, i-10 ekujongeni uphononongo

Amanqaku Umdla