Ithetha ukuthini Oko, Gqr. Oz?

ULinda wabalekiselwa kutyando ukuze kususwe ithumba eliziikhilogram ezili-140.1 of 12 Kangangeminyaka, uLinda wayefumene icebiso elifanayo kugqirha wakhe njengezigidi zabantu baseMerika—kufuneka unciphise umzimba. Kwisithuba esimalunga neminyaka engama-20, ubunzima bakhe banyuka bafikelela kwiikhilogram ezingama-300. ULinda uthi wayelithembile elo cebiso kwaye wazama izicwangciso zokutya ezahlukeneyo, akukho nasinye esakha sasebenza.Kwathi, ngenye iPasika, waya kugqirha nento awayecinga ukuba ngumkhuhlane. Bamxelela ukuba sisihlomelo esigqabhukileyo baza bambalekisela kuqhaqho olungxamisekileyo. Ebudeni botyando, bafumana into engaphezu kwesihlomelo esigqabhukileyo—baza bakhupha iikhilogram ezingama-40 zethumba. Emva koko bamsa uLinda kwelinye iziko apho oogqirha balisusa lonke elo thumba.

Emva kotyando kabini, oogqirha babekhuphe iikhilogram ezili-140 zethumba elinomhlaza esiswini sikaLinda—phantse isiqingatha sobunzima bakhe.Emva kokuba zombini iindawo zethumba zisuswe ngempumelelo, akukho mitha okanye ichemotherapy iyimfuneko. Nangona kunjalo, uLinda useneeseli ezinomhlaza emzimbeni wakhe ekuya kufuneka zisuswe ngotyando olungakumbi ukuba ziqala ukukhula. Ipapashiwe09/16/2008 NGAPHAMBILI | OKULANDELAYO Njengesikhumbuzo, soloko udibana nodokotela wakho ngeengcebiso zonyango kunye nonyango ngaphambi kokuba uqale nayiphi na inkqubo.

Amanqaku Umdla