Ukufunda imibuzo ye-Oogy: Inja kuphela luSapho olunokuthanda

Oogy Inja Kuphela lusapho olunokuthanda nguLarry Levin1. ULarry Levin uvula incwadi ngengcaciso yentsasa eqhelekileyo kusapho lwakhe nakubomi buka-Oogy. Ufunda ntoni ngaye kunye ne-Oogy kwiinkcukacha akhetha ukuzifaka?2. UGqr. Bianco okanye uDiane akazange acinge ukuba u-Oogy unokusindiswa okanye, ukuba wayenako, nokuba wayeza kukhuseleka nezilwanyana okanye abantu. Ucinga ukuba kwakutheni ukuze bachithe ixesha nomgudu ongaka bezama ukumsindisa?

3. Ngaba uLarry nentsapho yakhe bamsindisa uOogy, okanye ngaba uOogy wabasindisa? Ngaba wakha wanesilwanyana okanye omnye umntu oxhomekeke kuwe? Ngaba ikunike amandla?4. Ukuba kunjalo, into yokuba abafana bakhuliswe ngabanye abantwana yabuchaphazela njani ubudlelwane babo no-Oogy?5. Uyalubona unxibelelwano kule ncwadi phakathi kokuba ngumzali nokuba ngumnini wesilwanyana? Ukuba kunjalo, zithini?

6. U-Oogy wangena kubomi babaLevin kwangaloo mini ekwakufuneka bathi ndlela-ntle kwikati yabo ethandekayo uBuzzy. Ngaba ukhe wafumana umzuzu apho kukho into emangalisayo neyoyikekayo eyenzekayo ngaxeshanye?

7. Ngaba nawe unenkolelo efana nekaLarry yokuba umnini-silwanyana sasekhaya ‘unembopheleleko ekhethekileyo yokwenza yonke into enokwenziwa ukuze ubomi besilwanyana sasekhaya bunentsingiselo nobunoxolo kangangoko kunokwenzeka’? Ngaba ukhe wenza ngaphezulu nangaphezulu ukugcina ubomi besilwanyana sasekhaya kunye nemvakalelo yokuthuthuzela?

8. ULarry unonxibelelwano lomlomo kunye nolungekho magama kunye no-Oogy. Unxibelelana njani ngaphandle kwelizwi nesakho isilwanyana-qabane okanye izilwanyana zasekhaya, ukuba unazo?

9. Ukuba u-Oogy wayekwazi ukuthetha, ucinga ukuba wayeza kuthini ngentlungu yakhe?

10. Ngoobani amaqhawe ale ncwadi, engqondweni yakho? Ngoobani amaqhawe ebomini bakho?

11. Kutheni ucinga ukuba akukho namnye odibana no-Oogy ophumayo engachaphazelekanga kukudibana?

Funda OKANYE Uphononongo 's

Fumana izikhokelo zokufunda ngakumbi

Amanqaku Umdla