Udliwano-ndlebe noThom Steinbeck

UJohn Steinbeck

Ifoto: Ngoncedo lwe-Steinbeck House / Valley Guild

Kutheni uSteinbeck ebhala Utata wam wayengumbhali olikhoboka. Wabona ihlabathi ngokuthetha kwakhe izinto. Utata kwafuneka abhale. Wabhala—njengoko nditshoyo, wabhalela abantu ngabanye. Wayebhalela uPat [Covici], okanye abhalele thina, okanye abhalele omnye umntu. Yaye ukuba loo ngongoma yazaliseka, wayevuya. Kodwa into yokuba uthengise okanye akathengisanga akazange athi qatha kuye.Waluthabatha nzulu uxanduva lwakhe njengombhali kwaye wasebenza nzima kakhulu kulo. Kwaye waye wawakhupha amacebo akhe kwaye waye wazoba iimbono zakhe ngokugqibeleleyo. Wayeyazi kakuhle apho aya khona nayo yonke loo nto.

Ifoto: Ngoncedo lwe-Steinbeck House / Valley Guild

Isimilo sikaYise Wayeyindoda ehlekisayo, enobubele. Kwaye uneentloni. Nto leyo yamenza wathandeka kakhulu, uyazi. Wayeyindoda eneentloni kakhulu, nto leyo ehlekisayo xa ubona umfana ongu-6'4', uyazi? Banzi-amagxa. Abantwana babemthanda gqitha utata, nto leyo eyayihlekisa ngokwenene kuba wayemde yaye—kodwa wayebaphatha njengabantu abadala yaye ethetha nabo ngolo hlobo. Ke qho kusasa ehlotyeni bonke abantwana abancinci basebumelwaneni, uyazi, bephethe izikipa ezingazange zihambelane neebhulukhwe ezimfutshane, izisu ezincinci zijinga ngaphandle, babesiza baze bankqonkqoze emnyango bathi. , 'Ngaba uYohane unokuphuma aye kudlala?' Kwaye utata wayephuma kwaye adlale nabo kwaye abathathe bahambe kwaye abanike iintetho ezihlekisayo zesiLatini.

Ifoto: Ngoncedo lwe-Steinbeck House / Valley Guild
Indlela uSteinbeck alifumana ngayo ixesha lakhe lokubhala Wayeyila izinto ezingaqhelekanga ukuba sizenze. Sithumele kwi-adventure efana ne-Holy Grails ukuba asisuse ukuze abhale emini. Wayedala le ngxaki aze asinike—ebhala imaphu aze athi, ‘Yiyani apho niza kuyifumana le nto.’ Wayengazi ukuba siza kufumana ntoni. Kodwa sasicinga ukuba yonke loo nto yayiyinyani. Ngoko wayesikhulula ngokusithumela kwihambo engaqhelekanga. Kodwa wayesoloko ekuyeka ukubhala malunga no-1:30, 2:00 p.m. emva kwemini kwaye wayeza kunikela kuthi imini yonke kuba wayebhala ukususela ngo-5:00a.m. ukuya ku-2: 00pm. Kwaye oko kwaba kuhle kakhulu kumhla wakhe. Wayesazi ukuba akakwazi ukubhala xa ediniwe ngoko wayehle aphume adlale nathi asihambise kwimigilingwane.

Ifoto: Ngenkxaso ye-Steinbeck House / Valley Guild

Ukuthanda ukufunda Wayekuthanda ukufunda. Ndicinga ukuba kulapho ndiyifumene khona. Wayelikhoboka. Ithala lakhe lalingakholeleki. Iincwadi kuwo wonke umbandela onokucinga. IsiLatini. Iyeza. Inzululwazi ngeenkwenkwezi. Ijoloji. Ulimo lwezitiya. Ndithetha, yonke into. Yayilelona thala limangalisayo ndakha ndalibona. Wayethabatheke yiyo yonke loo nto. Wayeneyona mvakalelo i-eclectic yolwazi endakha ndadibana nayo. Wafunda iilwimi awayengazisebenzisi ngenxa nje yovuyo lokuzifunda, uyazi.

Ifoto: (c) UWilliam Ward Beecher, ngoncedo lweGlobe Photos.

USteinbeck kumaxesha anamhlanje ndinqwenela ukuba ebephila ixesha elide ngokwaneleyo kwikhompyuter. Ebeya kuyithanda loo nto. Ngewayebagqithile ngokupheleleyo abapapashi bakhe—umthumelele irandi, uya kukubhalela ibali. Ngewayenayo iwebhusayithi yakhe, uyazi, 'Masijikeleze bonke aba bafana. Kulungile, ngubani ofuna ibali? Thumela iirandi zam ezi-5 kwaye ndiza kukwenzela ibali.' Ebeya kuyithanda loo nto.

Ifoto: Ngoncedo lwe-Steinbeck House / Valley Guild

Imele Ikhunjulwe Njengoko ubawo watshoyo, eyona nto imbi kakhulu enokwenzeka kukufa yaye kungekho mntu ukhumbulayo okanye umkhathaleleyo. Kwaye oko kudla ngokwenzeka kubantu abangazibandakanyanga kakhulu nehlabathi. Ngubani na ongakhathaliyo ngehlabathi. Kwaye utata wayekhathala kakhulu. Ndicinga ngamanye amaxesha kakhulu. Izinto zamophula intliziyo.

Amanqaku Umdla