Ngaba uwasebenzisi kakubi ama-2 Awona magama Anamandla?

Ngaba uziva usonganyelwa sisixa sezigqibo, izibophelelo kunye nemisebenzi KUFUNEKA uyenze yonke imihla? Umbhali we Oyena Ewe Ewe icacisa indlela yokwenza lula ukhetho lwakho kwaye usete ngokutsha izinto eziphambili zakho. I-Drive-thru ordering kunye nentombi yam encinci yindibaniselwano embi. UBrooke unokwenza izinto ezininzi ebomini. Kodwa uyoyika kwi-drive-thru box.Nokuba sithethe ngokufumana iodolo yakhe kwangethuba, kukho into ehlala ingahambi. Uthatha ixesha elide uku-odola. Uyazitshintsha izinto nasemva kokuba efake iodolo yakhe. Ubhida umntu ongathathi ntweni ongenzi mali yaneleyo ngeyure ukujongana nabantu abafana nathi.

Kwaye nantsi eyona nto indibhidayo—indawo yokutyela esihlala sisiya kuyo? Utata wakhe uyayiqhuba. Njengoko kunjalo, uhlala kule ndawo ubomi bakhe bonke. Kwaye ukhetho lwezinto zemenyu? Uthanda nje yonke into kule ndawo yokutyela. Ngoko kungakhathaliseki ukuba ukhetha ntoni na, uya kunandipha isidlo sakhe.Kodwa usengumlwelwe xa ilixesha lokuodola. Ngoba?Ngenxa yokuba akafuni ukusuka kuloo drive-thru, fumana iimayile ezimbalwa phantsi kwendlela kunye nokuluma okumbalwa esidlweni sakhe kwaye unqwenela ukuba wenze ukhetho olwahlukileyo. Ayikuko ukuba uya kucinga ukuba le nto ayi-odolileyo imbi, kukuba uya kuziva exinezelekile lokuqonda ukuba uphose olona khetho lulungileyo. Kwaye akukho namnye kuthi othanda ukuziva siphosiwe. Okanye konakele. Okanye uphoswe kakuhle kwinto ebinokubakho.

Ndiyasokola ngezigqibo, nam. Andifuni ukuphoswa ngamathuba, ukuphoxa abantu okanye ukuphosakala kanye ekuthandeni kukaThixo. Ndiyasokola ukugcina ulungelelwano ebomini bam. Ndinengxaki yokukhathazeka ngokuba abanye bacinga ntoni ngezigqibo zam. Ndiyasokola ukuziva ngathi andikwazi ukuqonda ukuba abanye abafazi babonakala beyenza njani yonke loo nto.

Iinkcazo zinkenteza entlokweni yam: Ndidiniwe. Ndiphazamisekile. Ndiphoxekile kum. Ndiziva ndisetyenziswa kancinci kwaye ngaphezulu kokusetyenziswa kancinci. Ndonwabile kancinci kwaye ndidiniwe kakhulu.

Kukho lo mqondo ungonwabangayo wokuba kukho into ethile engekhoyo ngaphakathi kum. Umntu undenza isicelo endisaziyo ukuba asiyonyani. Ingqondo yam ithi hayi. Ishedyuli yam ithi hayi. Inyani yam ithi hayi. Kodwa intliziyo yam ithi ewe! Emva koko umlomo wam ubonisa injongo yam yokuthi hayi, njengoko uncuma uthi, 'Ewe, kunjalo.'

Ndiyayoyika ukuthi ewe kodwa ndiziva ndingenawo amandla okuthi hayi. Ndiyakoyika ukuthi ewe hayi kuba ndingamthandi lamntu. Ndibathanda kakhulu. Kodwa ndiyoyika ukuba uthi ewe uza kwenza ntoni na kwabasele beqhuba-on-engenanto kum.

Ndisebenzisa kakubi amagama amabini anamandla, ewe kunye nohayi. Ndiphila ngobumfama ngenxa yenceba yezicelo zabanye eziza kum. Sonke isabelo sivakalelwa njengesabelo sam. Uyandidinga? Undifumene. Ngenxa yokuba ndiyoyika kakhulu okanye ndixakeke kakhulu okanye into endinokuthi ndinyaniseke ngayo ndithi, 'Andikwazi ngeli xesha.'

Ngolu suku lubalaseleyo, xa uninzi lwabafazi bewangawangisa iibhanile zobunyani malunga nembali yethu, siyagoba sisuka ekunyanisekeni malunga nezipho zethu. Siza kukuxelela zonke malunga neendawo zethu ezaphukileyo izolo kodwa ungalinge uvume ukusikelwa umda kwanamhlanje. Ngalo lonke eli xesha i-asidi yokusebenza ngokugqithiseleyo idla imingxuma emiphefumlweni yethu. Kwaye kuloo mingxuma kuvuza isikhalo sobizo olungafezekiswanga olungazange lwenzeke ncam.

Sithi ewe kakhulu kangangokuba sikuphose oko ndikubiza ngokuba ‘nguEwe wethu Oyena Ulungileyo’ kuba nje singasithobelanga isilumkiso sokusebeza kweso sithuba sichuliweyo: Ndidiniwe. Ndiphazamisekile. Ndiphoxekile kum. Ndiziva ndisetyenziswa kancinci kwaye ngaphezulu kokusetyenziswa kancinci.

Kufuneka singawubhidanisi umyalelo wokuthanda ngesifo ukukholisa. Yaye akubangelwa nje yimijikelo ekhohlakeleyo yabantu abakholisayo. Ndiyawakhumbula amathuba angcono ka-Ewe ngamanye amaxesha kuba andiyazi ukuba ayinxalenye yenxaki. Ndiziva ndijijekile ekwenzeni isigqibo sokujonga ukuba Ewe okanye uHayi ibhokisi, ndingaqondi ukuba kukho ibhokisi yesithathu efundeka kakuhle ewe.

UEwe ongcono kukuba udlala indima yakho.
Esikolweni.
Emsebenzini.
Naphi na namhlanje.

Oyena Ewe ulungileyo kukwamkela izabelo ozikhethele ngokukhethekileyo uThixo, endaweni yokuba uthi ewe kwisicelo ngasinye osicelayo.

Kuthatha isigqibo ngoku ukuba ufuna ubomi bakho bubukeke njani, emva koko wenze ukhetho lwakho lwemihla ngemihla luhambelane naloo njongo yexesha elide.

Kwaye yintoni enkulu ngaloo nto? Ebomini unendima oyidlalileyo. Ukuba uyayazi kwaye uyayikholelwa, uphila ngayo. Uyakwenza izigqibo ngoEwe ongcono njengesihluzo sakho esingcono. Uthando lwakho olungaphazanyiswa luya kwenza ukholo lwakho lube yinyani. Ubulumko bakho buya kukunceda wenze izigqibo namhlanje eziya kuba zilungile ngomso.

Kwaye uyakuphila kwaye ubekhona kuyo yonke loo nto.

Oyena Ewe Ewe ULysa TerKeurst ngumongameli weMizekeliso 31 Ministries kunye nombhali we Oyena Ewe—Ukwenza Izigqibo Zobulumko Phakathi Kweemfuno Ezingapheliyo kwaye Ingaxutywanga . Esi sicatshulwa satshintshwa ukusuka Oyena Ewe—Ukwenza Izigqibo Zobulumko Phakathi Kweemfuno Ezingapheliyo .

Amanqaku Umdla