Nantoni na Inokwenzeka

Wamkelekile kwikhaya lethu elitsha!Ihambile iminyaka isenziwa! Umboniso weOprah Winfrey iqalisa isizini yayo yama-20 kwaye nantoni na ingenzeka! Isimanga sokuqala sithathe iminyaka yokucwangcisa nokucwangcisa! Lixesha lokugqibela lokuba siveze eyona makeover icokisekileyo Umboniso weOprah imbali. Kunye neengcali eziphambili zeHarpo, umyili weeseti u-Anton Goss uchithe iminyaka emibini ephupha ngethiyetha yethu entsha, ekumgangatho ophezulu kamabonakude. Undwendwe lokuqala kwisizini yethu yama-20 ngumfazi wonke umntu afuna ukuthetha naye: UJennifer Aniston. Ukuvuyisana no-Oprah kumdlalo wakhe wesikhumbuzo, uJennifer uza nesipho-champagne ukubhaptiza iseti entsha!Emva kwento encinci, u-Oprah noJennifer baye behla baye kwishishini. Ngoqhawulo-mtshato lwakhe lwamva nje oluboniswe kuzo zonke iithebhuli, uJen akafumananga xolo lomzuzwana. U-Oprah uthi kuJennifer: 'Abantu babewuxhalabele umtshato wakho [noBrad Pitt], emva koko uqhawule umtshato. Ndicinga ukuba kungenxa yokuba nina nimele umfanekiso wekhekhe lomtshato. Ngoko [ukuba ulwalamano lwenu] aluphumeleli, sicinga ukuba, ‘Owu nkosi yam, ndisengxakini!’”

UJennifer uvakalelwa kukuba akasayi kuchazwa luqhawulo-mtshato lwakhe. 'Kunzima,' utsho, 'xa ngamandla onke [amajelo eendaba] eze kuwe uze uqhubele phambili ufuna ukuthi, 'Yizani, bantu, tyhilani iphepha!' Kutshanje, uOprah, uJennifer nabahlobo babo abasenyongweni bachithe ixesha besazana kwaOprah. 'Indlela endandivakalelwa ngayo kwiintombi zenu yayingathi ningoodade nonke. Ndinale ndlu yeendwendwe,’ utsho uOprah, ‘yaye wonk’ umntu unamagumbi akhe okulala—kodwa ngeny’ imini ndafowuna ukuze ndijonge ukuba uJen usaphila na, yaye bonke babekwibhedi enye! Ndiye ndithi, 'Ngabahlobo bokwenene abo!' Oko kumele ukuba kwaba luncedo kuwe ngamaxesha ovavanyo.'UJennifer uthi: ‘Andazi nokuba mandikucacise njani ukuba namantombazana anjalo—oodadewenu noomama bakho neengqwele zakho nabacebisi bakho—bavele bahlangane. Bayawuva umnxeba, kwaye balapho kanye. Kwaye ndiyayixabisa. Ziyamangalisa.'Nakwikhaya lika-Oprah laseCalifornia, uJennifer akakwazi ukuzifihla kwinto enye ebomini bakhe—ipaparazzi. 'Bendihlala ngoxolo lonke eli xesha,' u-Oprah uhlekisa, 'kwaye ubonakala [endlwini yam] kwaye ndineenqwelo-moya ezijikelezayo. Kukwenza uzive njani ukuba yonke into oyenzayo ilandelelwa ngolu hlobo?'

'Ndikholelwa kwintetho yakudala ethi, 'Oko ukuxhathisayo kusaqhubeka,' utsho uJennifer. 'Kukho iintsuku, ewe, xa ndingayifuni. Kodwa iya kufa ekugqibeleni. ndize ngoxolo ngayo. Kufana nokuthi, 'Ngoko mingaphi imifanekiso abaza kuyifumana [yam] ndisihla elunxwemeni?' Imelwe kukudika.' 'Ukhangeleka umhle,' u-Oprah uxelela uJennifer. '[Sonke] sifuna ukwazi ukuba nenza kakuhle.'

'Ndiyayenza ngoko kulungile,' utsho uJennifer. 'Jonga into esinayo. Jonga okwenzekayo ehlabathini kwezinye iindawo kwaye ujonge into esinayo. Oku kakuhle!'

UJennifer uncoma i-yoga ngokumnceda ukuba agcine imbono yakhe ezolile. 'Ngenye imini ndandisenza iyoga nentombi yam. Saye sagqiba sahlala apho sizolula ndajonga kuye ndathi, 'Yazi ntoni? Ndimele ndithi ndinemvakalelo endingaziyo ukuba ndakha ndaziva na ngaphambili—andifuni kuba kwenye indawo ngaphandle kwalapho ndikhoyo ngoku ndihleli ngaphaya kwakho.’ Kwaye oko kuthetha ukuba andihlali ndaweni ithile ndihlala ndicinga ngexesha elidlulileyo okanye ndicinga ngento yexesha elizayo. … Yayiyimvakalelo yoxolo olupheleleyo.' UJennifer ngumfazi oxakekileyo onemuvi ezine eziphumayo! Ikhutshiwe , i-psychological thriller co-starring Clive Owen, iya kukhutshwa ngoNovemba, ilandelwe Ukuhleba kutsho kunye noKevin Costner ngoSuku lweKrisimesi, Ukwahlukana kunye Vince Vaughn ngoFebruwari kunye Abahlobo abaneMali ngoAprili.

Akumangalisi ke ngoko ukuba uJennifer akafane alifumane ixesha lokulala. 'Ndiyavuka,' utsho, 'ndize ndiye, 'Ilanga liza kuphuma ngokukhawuleza kwaye oko kuthetha ukuba ndifumana ikomityi yekofu ndize ndifunde iphepha.'

Zeziphi ezinye izinto osenokungazi ngoJennifer? Nokuba ubomi budlalwa kumaphepha eemagazini zokuzonwabisa, lo mdlali ubalaseleyo usenazo iimfihlo. Ubusazi na ukuba elona xesha alithandayo emini kukutshona kwelanga? 'Ndinecwecwe leefoto,' utsho uJennifer, '[kwaye] yeyona albhamu ikruqulayo yeefoto kuba ekuphela kweminyaka eli-10 yokutshona kwelanga.' Okanye ukuba isiselo sakhe asithandayo yi-martini engcolileyo? 'Uthanda i-martini emdaka!' Ukwathanda nokukhupha ukutya kwaseMexico!

UJennifer ukwawaphelisa amarhe ngabantwana. 'Ngaba ndiyabafuna abantwana?' Utsho uJennifer. 'Ewe ndiyavuma. Ndisoloko ndinako.' Okokuqala, u-Oprah uthetha ngesiganeko esixelwe kakhulu eHermès eParis. U-Oprah uthi: 'Phantse i-100 ekhulwini layo yonke into oyifundayo yayiphosakele. 'Intloni kuye nabani na ngokucinga ukuba bendicaphukile ngokungakwazi ukungena kwivenkile evaliweyo ndithenge isipaji— ndiyacela . Andizange ndide ndibe mdala kangaka ndibe sisibhanxa. Ndandingacaphuki xa ndingayithengi ibhegi—ndandicatshukiswa kukuba Nye Umntu evenkileni wayekrwada—kungekhona kuyo yonke inkampani.'

'... Kwakukho iingxelo zokuba ndajikiswa ngenxa yokuba ivenkile yayivaliwe. Ivenkile yayisele ivaliwe—ivenkile yayisebenza kakhulu. … Iingcango zazingatshixwanga. Mna nabahlobo bam sasimile ngaphakathi emnyango, kwaye kwabakho ingxoxo eninzi phakathi kwabasebenzi malunga nokuba mandingene okanye bangandivumeli. Yiloo nto eyayibangela iintloni. … Ndiyawazi umahluko phakathi kokuvalwa kwevenkile kunye nokuvalwa kwevenkile I .

'Wonk' ubani owakha wajongelwa phantsi ngenxa yokuba wawungekho mhle ngokwaneleyo okanye ubhityile ngokwaneleyo okanye udidi olufanelekileyo okanye umbala ofanelekileyo okanye nantoni na—andazi ukuba yayiyintoni na—uyazi ukuba oko kuthob’ isidima gqitha.’ UHermès ukusukela oko wazisa uqeqesho lobuntununtunu, kwaye uRobert Chavez, umongameli kunye ne-CEO yaseHermès USA, uxolo kakhulu ngengxaki kunye neentloni u-Oprah athe wazifumana. Uthi: ‘Ndicela uxolo ngazo zonke ezi meko zilishwayo oye wadibana nazo xa wawuzama ukutyelela ivenkile yethu eParis. …Sizama ngenene ukunika inkonzo kubo bonke abathengi bethu kwihlabathi liphela. …Yayisisiganeko esizimeleyo. Asinguye thina.' Ngoxa wayekwiGulf States ukuya kunika ingxelo ngentlekele yaseKatrina, u-Oprah wathembisa abo basindileyo ukuba akayi kubalibala—yaye usigcina ngeyona ndlela eso sithembiso. 'Mna namhlanje ndinikela nge-10 lezigidi zeerandi kwimali yam ekwakhiweni ngokutsha kobomi babantu.'

U-Oprah uthi: 'Unokuthenga isixhobo sokwenza i toaster, okanye [uxhase ukwakhiwa] kwendlu yonke! Ndifuna wonke umntu anikele kangangoko anako.'

Amanqaku Umdla